HomeNieuwsToekomstvisie accommodaties Bolnes

Toekomstvisie accommodaties Bolnes

Publicatiedatum: 18 mei 2017

Bijdrage – Anton Rottier

Dank u wel voorzitter,

In het debat over het Integraal Accommodatieplan heeft de SGP de volgende slotzin uitgesproken: “Samenvattend vindt de SGP het IAP een goed plan dat enerzijds ambitie uitstraalt en anderzijds van realisme getuigd”. Die ambitie en realiteitszin ziet de SGP ook terug in de toekomstvisie voor de accommodaties van Bolnes.

Dat blijkt ook uit de overeenstemming met de gebruikers van de gebouwen. Er is veel overleg gevoerd met de gebruikers in Bolnes, de gemeente heeft goed geluisterd en dat heeft geleid tot een plan waar de gebruikers achter staan.

Hoewel er aanvankelijk weerstand ontstond tegen het slopen van De Beverbol, is het gelukt om met de verenigingen en gebruikers tot overeenstemming te komen over vervangende locaties. De SGP heeft vorig jaar nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede vervangende locatie voor de buurtpreventie van Bolnes. Dat is ook gelukt om die te vinden en mét instemming van de buurtpreventie.

De SGP dankt de gebruikers voor hun inzet en de ambtenaren voor de inspanningen en de heldere participatienotitie. Zo is er duidelijk inzicht hoe de gemeente en gebruikers in beeld hebben gebracht welke partijen gebruik maken van de accommodaties, wat hun wensen zijn en wat de overleggen hebben opgebracht. De inspanning van én de gebruikers én de gemeente hebben tot resultaat geleid.

Het moge duidelijk zijn dat het goed is dat alle huurovereenkomsten met de verenigingen weer eens worden nagegaan en nieuwe afspraken worden gemaakt. Het blijkt dat sommige verenigingen niet alle afspraken voor onderhoud van de gebouwen hebben kunnen nakomen omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Het is ook eerlijker dat aan álle verenigingen een marktconforme huur wordt gevraagd. Waar dit tot hogere kosten leidt, vraagt de SGP om met de verenigingen tot oplossingen te komen.

Daarbij kan ook worden gestimuleerd dat zoveel mogelijk partijen van een gebouw gebruik maken, zodat de kosten door meerdere schouders worden gedragen. Dat leidt tot een lagere huur per vereniging en een betere bezettingsgraad van het gebouw. Waar geen andere oplossingen zijn, is het redelijk om een subsidie te verlenen voor compensatie van de gestegen kosten. Subsidies mogen niet de pan uitrijzen en de verenigingen ontslaan van hun eigen verantwoordelijkheid de zaken op orde te hebben. De SGP staat achter het voorkeurscenario van de toekomstvisie. Duidelijk is welke gebouwen beschikbaar zijn en voor welke activiteiten ze geschikt zijn.

Samengevat is de SGP na overweging van de toekomstvisie overtuigd dat voldoende voorzieningen in de wijk Bolnes beschikbaar zijn voor de wijkgebonden activiteiten van de inwoners.

Dank u wel.