HomeNieuwsRaadsbijdrage: Startnotitie Integraal Kindcentrum

Raadsbijdrage: Startnotitie Integraal Kindcentrum

Publicatiedatum: 31 jan. 2019

 

Mw de VZ,

Het onderwerp dat we nu behandelen kon tijdens de commissievergadering van 17 januari jl. rekenen op méér dan voldoende belangstelling. Zo’n 120 minuten waren er nodig om alle technische vragen die de commissie had te kunnen beantwoorden. Ja voorzitter, technische vragen over een startnotitie Integraal Kind Centrum (IKC).

Voorzitter om te voorkomen dat we die ‘technische vragenronde’ nog een keer over doen zal de SGP fractie zich vanavond beperken tot wat opmerkingen en haar eigen visie op een IKC.

Om dan direct maar met die visie te beginnen.

Wat de SGP betreft hebben en houden de ouders de centrale rol met betrekking tot de doorlopende leerlijn en opvoeding. Een IKC kan daarin ondersteunend zijn. Volgens de SGP is een IKC een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar en biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de school, maar ook bij de identiteit  te betrekken. Een Integraal Kind Centrum kan een geschikt instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen.

Scholen mogen wat de SGP betreft niet aangezet worden tot, of gedwongen om, zich om te vormen tot een IKC of brede school (Dus een dwingend karakter).

Dan nog een enkele opmerking over het voorliggende startdocument.

  1. De SGP kan zich vinden in het voorstel, maar deze mag onder geen beding ten koste gaan van de onderwijsvrijheid. Wat nu staat in de Startnotitie bij de risico’s en neveneffecten ziet de SGP juist als een groot goed. En dus helemaal niet als een risico!
  2. Wie doet er mee: Prima om zoveel mogelijk partners erbij te betrekken. Maar probeer het wel zo dicht mogelijk bij het onderwijsveld te blijven. Dat zijn de professionals!
  3. Dan nog een opmerking voor wat betreft de financiering. De SGP wil nogmaals benadrukken dat voorschoolse opvang een particulier initiatief is. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting t.b.v. het onderwijs. Huisvestingsgelden mogen dan ook niet ingezet worden ten behoeve van de voorschoolse opvang.

 

Voorzitter, ik afgronden.

Het college heeft aanvullende ambities zo is er te lezen in het voorstel. De wethouder heeft een poging gedaan om tijdens de commissievergadering uit te leggen wat die ambities zijn.

We zullen instemmen met de startnotitie er vanuit gaande dat onze opmerkingen worden meegenomen bij de uitwerking van de visie voor een IKC.