HomeNieuwsRaadsbijdrage bespreking rapport Rekenkamercommissie Participatiewet

Raadsbijdrage bespreking rapport Rekenkamercommissie Participatiewet

Raadsbijdrage bespreking rapport Rekenkamercommissie Participatiewet

Publicatiedatum: 19 sep. 2019

 

Voorzitter,

De SGP fractie wil de Rekenkamercommissie hartelijk bedanken voor haar onderzoek en al het werk wat zij daar in hebben gestoken. Ook de mondelinge toelichting van de voorzitter van de rekenkamercommissie tijdens de behandeling in de commissievergadering van 5 september jl. hebben we goed tot ons genomen.

Daar stelde de voorzitter, dhr. Démoed onder andere vast dat - en nu citeer ik -  “Bij de beoordeling van de wijze waarop de gemeente haar taak heeft uitgevoerd, over de drie jaren die wij hebben onderzocht, kan ik zeker zeggen dat de wettelijke taak naar behoren is uitgevoerd.” Wil dat zeggen dat alles goed gegaan is?

Nee dat mag helder zijn! Maar aan de andere kant is daarmee ook heel duidelijk en onafhankelijk vastgesteld dat het beeld -  wat we in deze raad ook wel eens moeten aanhoren – dat er heel veel mis gaat, een onjuist beeld is.

Voorzitter, terugkijken is goed, zeker om te leren van zaken die mis gegaan zijn en beter kunnen. Daarom is het ook goed dat het College de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt, en meeneemt in het nieuw te ontwikkelen beleidskader.

Waar eerst nog een startnotie voor zal volgen.

Aan het raadsvoorstel wat we vanavond vaststellen wil onze fractie, samen met de ChristenUnie en de PvdA nog wel iets toevoegen middels een amendement.

Omdat het rapport van de rekenkamer aangeeft dat er beperkte informatie beschikbaar is over ingezette re-integratie instrumenten en de effecten daarvan. En we als gemeenteraad de mogelijkheid willen hebben tijdig te kunnen bijsturen, is inzicht nodig in de methoden en of middelen die bijdragen aan het aantal klanten dat terugkeert op de arbeidsmarkt of op een andere wijze participeert in de samenleving.

Vandaar de toevoeging zoals verwoord in het voorliggende amendement.

 

Voorzitter,

Tot besluit. De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk.

Al aan het begin van de schepping heeft God de opdracht gegeven om een goed beheerder en rentmeester te zijn van deze aarde. Werken is en blijft dus een Goddelijke opdracht. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Daarom is een belangrijk uitgangspunt dat mensen met een uitkering die kunnen werken, ook naar vermogen participeren.

Vanuit de Participatiewet heeft de gemeente verschillende instrumenten in handen om burgers zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving, waarbij rekening moet worden gehouden met hun arbeidsvermogen en beperkingen.

We gaan er vanuit dat het college met behulp van die middelen en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, niet wacht tot er officieel nieuwe beleid vastgesteld is, maar vanaf vanavond direct al voortvarend aan de slag gaat.

Zou het college bij monde van wethouder Fransen dat willen toezeggen vanavond?