21 maart 2024

Raadsbijdrage verhoging investeringsbudget IKC De Driemaster

Geachte voorzitter, 

Wat is er toch aan de hand met het project De Driemaster?  

De wethouder heeft medio2023 een half miljoen euro extra investeringsbudget gekregen. En nu, korte tijd later,wordtnog eensruim twee ton extra budget gevraagd. In de commissievergadering is niet duidelijk geworden waarvoor datextra geld nodig is. Er ligt al vanaf het vorig raadsbesluit een definitief ontwerp, dat niet gewijzigd is en de stedenbouwkundige eisen met de knik zijn al vanaf het begin van het project bekend. De visuele onderbouwing wa een tekening uit 2022 met een zwart doosje met een knik, dat het schoolgebouw moet voorstellen. Een moeilijk te volgen verhaal dus 

En het project loopt al jaren. Bij de begrotingsraad in 2018,blijkt uit een antwoord van het toenmalige collegedat het schoolbestuur instemt met het voorstel van de gemeente voor nieuwbouw. Zo’n 6 jaar later, staat er nog steeds geen nieuw schoolgebouw. Het project komt maar niet van de grond. De wethouder beloofde in juni vorig jaar dat per 1 oktober 2023 de aanbesteding zou plaatsvinden, maar het is niet gelukt. Het is vertraging op vertraging en daardoor wordt het steeds duurder. 

In de beantwoording van de nagekomen schriftelijke vragen van Bo1 wordt duidelijk wat er aan de hand is.Ik citeer: “Dit krediet had ook in het raadsvoorstel van 29 juni 2023 opgevoerd kunnen worden, echter vond het gemeentebestuur het een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om binnen het ontwerp naar besparingen/bezuinigingen te zoeken, zodat een extra krediet niet nodig zou zijn. Dat is hen beperkt gelukt en vragen ons toch om het extra benodigde krediet.”  

Uit het citaat blijkt dat de wethouder van de meerkosten wist, maar ze bewust niet in dat raadsvoorstelheeft opgenomen. Opvallend is dat het gemeentebestuurwordt genoemd als degene die gevraagd heeft om deze bezuinigingen te zoeken. Het gemeentebestuur is het college én de raad samen. Bij mijn weten is de raad hierover niet geïnformeerd. Waarom niet?  

Nog een paar vragen aan de wethouder: 

  • Kan de wethouder toezeggendat de school met het extra budget voor het totaalbedrag van afgerond 4,6 miljoen euro kan worden gebouwd en de raad niet nog een keer met een overschrijding wordt geconfronteerd 

  • Wanneer wordt het schoolgebouw uiterlijk in gebruik genomen? 

  • Kan de wethouder bevestigen voldoende grip op het project te hebben?