19 maart 2021

Bijdrage SGP Sociaal Beleid Ridderkerk

Bijdrage SGP Sociaal Beleid Ridderkerk

Voorzitter,

Als SGP fractie streven we naar een ‘zorgzame samenleving’, waarbij we als richtsnoer de Bijbel nemen. In Lukas 10 staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Waar iedereen langs de zeer hulpbehoevende liep, stond hij stil om te helpen. En gaf geld om te laten verzorgen. Omzien naar elkaar moeten we niet zomaar alleen op het bordje van de overheid leggen, maar is allereerst een opgave voor ons allemaal.

In het voorliggende Integraal Sociaal Beleid Ridderkerk wat we vanavond behandelen wordt een ideaalbeeld geschetst. Een ideale wereld iedereen zichzelf kan redden en meedoen. Waar alle kinderen gezond opgroeien in een veilige omgeving. Waar mensen aan het werk zijn en zelf hun inkomen verdienen.

Zo'n ideale en maakbare wereld bestaat niet. Dat erkent het college ook. Maar wel ligt er de opdracht om met elkaar, professionals, maatschappelijke partners en vooral onze inwoners zelf, naar elkaar om te zien en te ondersteunen daar waar dat nodig is. En wie echt professionele hulp nodig heeft, moet kunnen rekenen op hoogwaardige zorg en ondersteuning.

 

Voorzitter,

We gaan vanavond in onze bijdrage niet het gehele beleid doornemen en nog vele vragen stellen. Dat hebben we tijdens de commissiebehandeling al uitgebreid kunnen doen. Graag willen we een aantal zaken naar voren halen die wij als SGP fractie belangrijk vinden.

Als eerste willen we dan het thema jeugd en opvoedenbenoemen. Goed om te lezen dat dit ook echt een prominente plek heeft gekregen in het nieuwe beleid. Ouders ontlenen meestal veel vreugde aan hun kinderen. Maar bij het opgroeien van kinderen doen zich ook allerlei vragen en problemen voor. We moeten dit niet onnodig gaan problematiseren. De meeste ouders redden zich prima, vaak met enige hulp uit hun omgeving. Toch zijn er ook ouders die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het is belangrijk dat er dan voldoende voorzieningen zijn. Een eenvoudig advies en lichte vormen van hulp kunnen soms grote problemen voorkomen. Daarom is het goed dat we blijven inzetten op het vroeg signaleren van de problemen en nog meer op preventie.

Op en rond de school moet een goed functionerend zorgnetwerk beschikbaar zijn. Want op scholen komen namelijk veel problemen aan het licht. Daar hebben we in het verleden ook regelmatig aandacht voor gevraagd en bijna 4 jaar geleden, samen met Leefbaar Ridderkerk, ook een motie ingediend om de wijkteams zichtbaar aanwezig te laten zijn op de scholen.

Het tweede thema wat we willen benoemen is werk en inkomen. Deelname aan het arbeidsproces is nodig, wil je als gezin of individu goed kunnen participeren in de huidige gecompliceerde samenleving. Iedereen is in eerste instantie zélf verantwoordelijk in het voorzien van zijn eigen levensonderhoud. Maar als gemeente dienen we de inwoners die geen baan hebben, zoveel als mogelijk weer aan het werk te helpen. We mogen er bijvoorbeeld niet in berusten dat mensen in de bijstand zitten zonder geldige reden en niet aan het werk willen. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn als het gaat om arbeidsongeschiktheid of andere belemmerende factoren. Bepaalde mensen zullen gelet op hun beperkingen nooit meer volledig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Zij verdienen dan goede ondersteuning vanuit de gemeente.

Tijdens de commissievergadering hebben we ook aandacht gevraagd voor het onderwerp re-integratie. Daar zijn echt nog flinke stappen in te maken. Kan en wil de wethouder toezeggen met een concreet plan te willen komen, dat tot betere resultaten m.b.t. de participatie gaat leiden?

Naast al het betaalde werk is de inzet van onze mantelzorgers en vrijwilligers werkelijk onbetaalbaar. Hun inzet waarderen we als SGP-fractie dan ook zeer! 

Het laatste thema wat we nog kort willen benoemen zijn de financiën. Deze staan echt onder druk. In 2015 zijn de taken in sociaal domein met een korting overgeheveld naar de gemeenten. Onder het mom dat gemeenten de politiek bestuurlijke keuzes dichter bij de burger kunnen maken, waardoor er meer maatwerk mogelijk zou zijn. Dit zou leiden tot een effectiever en doelmatigere uitvoering van het beleid. Nu ruim vijf jaar later kunnen we wel constateren dat praktijk helaas anders en weerbarstiger is. Vele gemeenten zitten mede door de toenemende zorgvragen in financieel zwaar weer. Ook in Ridderkerk zien we dat er keer op keer extra geld bij moet in het sociale domein. Wij steunen het college dan ook in haar pogingen om samen met andere gemeenten dit probleem aan te kaarten bij de landelijke overheid.

 

Voorzitter,

Ik ga afronden. Er is veel tijd gaan zitten in de totstandkoming van het voorliggende beleid. Graag bedanken wij het college en de ambtenaren voor al het werk wat verricht is en voor de wijze waarop alle input van onze maatschappelijke partners is verwerkt. De SGP-fractie heeft dan ook veel waardering voor alle input die door de maatschappelijke partners aangeleverd is, ook al kon niet iedereen 100% tevreden gesteld worden.

Papier is geduldig! Maar na het vaststellen van deze beleidsnotitie is het nu is het tijd om aan de slag te gaan. Wij wensen het college hierbij veel succes en zegen toe!

 

Als SGP Ridderkerk hebben we de motie voor het uitschrijven van een Innovatiecompetitie samen met de VVD ingediend. Hierin wordt het college verzocht een Innovatiecompetitie uit te schrijven, in de vorm van een prijsvraag, met als doel innovatieve ideeën op te doen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Zie hier de motie.