HomeNieuwsMRDH Zienswijze PvE busconsessies

MRDH Zienswijze PvE busconsessies

Publicatiedatum: 26 jan. 2017

 

Bijdrage SGP – Anton Rottier, alleen de uitgesproken tekst geldt. Definitieve versie.

Dank u wel Voorzitter,

De SGP fractie ziet het als een voorrecht dat Ridderkerk een fijnmazig buslijnennet heeft. Het is van belang om dat zo goed mogelijk in stand te houden. De BDU gelden lopen echter terug en het risico bestaat dat er op termijn geschrapt gaat worden in dunnere lijnen of dat routes worden bekort. Als alternatief zou de gemeente kunnen onderzoeken om doelgroepenvervoer en lokaal maatwerk vervoer te combineren, wanneer dit bijdraagt aan het bieden van een fijnmazig lijnennet. In de zienswijze wordt opgemerkt dat de MRDH buslijn 601 meer zou kunnen omarmen. Hier stemt de SGP fractie voluit mee in In de MRDH is een trend waarneembaar om in de toekomst meer in te zetten op grote vervoersstromen met een hoge frequentie en is voornemens het R-busnet uit te bouwen. Het is van strategisch belang dat Ridderkerk wordt aangesloten op het R-busnet dat gepland is tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Tegelijk wil de SGP fractie het fijnmazige lokale net in stand houden of zorgen voor alternatieven waarbij door heel Ridderkerk dicht bij de woningen halten zijn.

Uit het PvE blijkt dat de concessiehouder de ruimte krijgt om na het eerste jaar halten te laten vervallen en routes te optimaliseren om de reizigersstromen te vergroten. De SGP fractie is hier kritisch over en is van mening dat ook voor iedereen in de samenleving het openbaar vervoer bereikbaar dient te zijn en niet alleen hen die op een gunstige locatie wonen. Het is van belang om ambtelijk voortdurend in gesprek te blijven met de MRDH bij het opstellen van de jaarlijkse vervoerplannen en invloed uit te oefenen voor de buslijnen in Ridderkerk.

Teleurgesteld is de SGP fractie over de voorbereiding in de MRDH. Normaal wordt eerst een Kadernota opgesteld, vervolgens het PvE en daarna het bestek. Momenteel werkt de MRDH aan alle drie tegelijk, waarbij de PvE als eerste voor zienswijze wordt neergelegd. De Kadernota is vertraagd en wordt later voor een zienswijze aangeboden. Dat is de omgekeerde volgorde. Een gemiste kans dat de MRDH de planning niet heeft gehaald.

Het is een loffelijk streven om naar zero emissie bussen te gaan. De SGP fractie heeft al eerder hiervoor gepleit. Van de SGP fractie mag de gemeente Ridderkerk inzetten op communicatie om onze inwoners meer van het busvervoer gebruik te laten maken als alternatief voor de auto. Voorzitter, de SGP fractie stemt in met de brief met de brief met de zienswijze. De juiste onderwerpen zijn geraakt.