HomeNieuwsJaarrekening 2016

Jaarrekening 2016

Publicatiedatum: 29 jun. 2017

Voorzitter,

De SGP-fractie wil allereerst de portefeuillehouder maar ook nadrukkelijk de ambtenaren bedanken die de jaarlijkse cijferbrij weer hebben ontrafeld en daarvan jaarstukken hebben vervaardigd. We mogen dankbaar zijn met het resultaat in financiële zin. Het gevoerde financiële beleid is zorgvuldig gebleken en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Het bedanken van de portefeuillehouder en ambtenaren is geen formele formule die er nu eenmaal bij zou horen. Het mag wel eens gezegd worden dat naast het tot stand brengen van de jaarstukken 2016 en de 1 ste tussenrapportage 2017, tevens het beantwoorden van de zeer vele vragen beslist geen sinecure is. Het gaat dit maal om meer dan 220 vragen waarbij nog opgemerkt wordt dat vele vragen ook weer subvragen bevatten zodat het totaal aantal richting de 300 vragen gaat.

Zoals gezegd, de uit de jaarstukken 2016 blijkende cijfers geven aanleiding tot dankbaarheid. Ondanks een aantal onzekerheden zoals de uiteindelijke financiële gevolgen van de wijzigingen in het zorglandschap, waarvan nog steeds niet helemaal duidelijk was hoe de decentralisaties financieel zouden uitpakken, heeft dat - net als in 2015 - in 2016 niet tot onoverbrugbare financiële problemen geleid. Ook het meer jaren perspectief geeft op dit punt reden tot vertrouwen. Weliswaar dient altijd rekening te worden gehouden met onvoorziene omstandigheden maar in alle nuchterheid dient vastgesteld te worden dat die niet calculeerbaar zijn.

Als gelet wordt op de financiële gegoedheid van de gemeente Ridderkerk kan geconstateerd worden dat de gemeente Ridderkerk er goed voor staat. De reservepositie is uitstekend terwijl de financiële risico’s aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Wanneer wordt gelet op de weerstandscapaciteit en de weerstandratio wordt duidelijk dat die het hiervoor geschetste beeld bevestigen.

Wanneer de Ridderkerkse situatie wordt vergeleken met die van andere gemeenten dan blijkt inderdaad dat de lokale situatie ronduit goed is. Ook in het kader van de grondexploitaties van de gemeente Ridderkerk kan de toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien. Dit statement is niet slechts de mening van een willekeurige fractie, ook de onafhankelijke externe accountant heeft zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten.

Voor wat betreft de 1 ste Tussenrapportage 2017 kan worden opgemerkt dat het beeld over 2016 zich ook in min of meer vergelijkbare zin lijkt voor de doen in 2017, voor zover het de ontwikkelingen tot aan het eind van het 1 ste kwartaal 2017 betreft. De in Deel I van de 1 ste Tussenrapportage 2017 weergegeven “Financiële rapportage” en de daaruit blijkende mutaties” geven de SGP-fractie geen aanleiding tot nadere vragen of verzoeken tot bijsturing. Hetzelfde geldt met betrekking tot de in Deel II opgenomen Bijlagen.

Met betrekking tot de omvang van het tekort, dat op basis van de 1 ste tussenrapportage ongeveer € 1,4 mio beloopt, lijkt dat tekort weliswaar in absolute zin aan de hoge kant, echter afgezet tegen het geheel van de begroting is het tekort alleszins aanvaardbaar. Voor de SGP-fractie is het geen enkel bezwaar als zich incidenteel een tekort voordoet zolang het meerjarenperspectief maar in balans is. M.a.w. als de gemeente structureel het huishoudboekje op orde heeft, kan - mede gelet op de bestaande reserve - een incidenteel te kort aanvaardbaar worden geacht.

Ten slotte,

Met de behandeling van de jaarstukken 2016 wordt het jaar 2016 min of meer formeel afgesloten. Een jaar waarin veel is gebeurd, in zowel politiek, financieel als maatschappelijk opzicht.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat ook vanuit financieel perspectief met tevredenheid kan worden teruggeblikt op het jaar 2016.