HomeNieuwsCoalitieakkoord 2018 - 2022

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Publicatiedatum: 25 mei 2018

 

Beste SGP'ers,

Inmiddels zult u via de lokale kranten en de (moderne) media ongetwijfeld hebben gelezen over het nieuwe college van B&W.

Direct na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad heeft Partij18PLUS gesprekken gevoerd met alle andere fracties om te verkennen welke mogelijkheden er waren om tot een werkbare en zo breed mogelijk gedragen coalitie te komen. Uiteraard ging het in die eerste gesprekken vooral om programmatische verschillen en overeenkomsten. Uiteindelijk heeft die verkenning geleid tot de start van echt inhoudelijke onderhandelingen tussen een vijftal partijen, te weten de partijen Partij18PLUS, SGP, EVR, CDA en ChristenUnie.De onderhandelingen hebben zondermeer in een goede sfeer en op constructieve wijze plaatsgevonden. Natuurlijk heeft elke partij programmapunten waaraan in meerdere of in mindere mate wordt gehecht. Net als de SGP vindt elke partij uit de coalitie punten uit het eigen verkiezingsprogramma terug in het coalitieakkoord en soms ook niet. Dat is een kwestie van geven en nemen die bij onderhandelen hoort. En niet alleen de partijen die deel uitmaken van de coalitie vinden punten uit hun verkiezingsprogramma terug, maar ook de andere partijen uit de gemeenteraad zijn uitgenodigd om de voor hen belangrijke punten aan te geven en ook daarvan zijn er vele terug te lezen in het coalitieakkoord. Dat geldt natuurlijk niet voor de door een enkele partij gewenste lightrailverbinding. Daarover is de coalitie het unaniem eens: die moet er niet komen.

Ook is gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals de stichting Sport&Welzijn, Woonvisie, Stichting Welzijn Ridderkerk, ondernemers van de Rondo, wijkoverleggen, jongerenraad, maatschappelijk burgerplatform, platform voor de minima, natuurvereniging, vluchtelingenwerk, buurtpreventie, etc. Ook die input is gebruikt voor het coalitieakkoord en heeft door het vaak hoge detailniveau daarvan vooral veel informatie opgeleverd die gebruikt kan worden bij de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken.

Het coalitieakkoord met de titel "Veel kleuren één palet" is het resultaat van enkele weken noeste arbeid door heel veel daarbij betrokkenen. Zij verdienen daarvoor een compliment, niet in het minst de ambtelijke ondersteuners die kosten noch moeiten hebben gespaard om het proces in goede banen te leiden.

Het akkoord zal besproken worden in de raadsvergadering van 31 mei a.s. waarin ook de beoogde wethouders worden benoemd: Henk van Os (Partij18PLUS), Volbregt Smit (SGP), Cora van Vliet (EVR), Peter Meij (CDA) en Marten Japenga (ChristenUnie). Zij gaan samen met de burgemeester aan de slag om het akkoord uit te werken in een concreter collegeprogramma en uiteindelijk concrete voorstellen, die te zijner tijd aan de raad zullen worden voorgelegd. Hiermee is de lokale politiek hopelijk ook weer in rustiger vaarwater gekomen en kan de blik weer naar voren worden gericht.

Met een vaste koers vooruit, zogezegd. In het besef dat God de Heere regeert wensen wij het nieuwe college een goede en behouden vaart toe!Klik hier voor het coalitieakkoord: “Veel kleuren, één palet”