HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Publicatiedatum: 7 nov. 2019

 

 

Nieuw voor oud

Algemeen
Na vorige jaar een begroting staand beleid nu één waarin de eerste resultaten van de uitwerking van het coalitieakkoord zichtbaar worden in zowel financieel als beleidsmatig opzicht. Daarnaast goed om te constateren dat het wederom is gelukt een sluitende begroting voor 2020 en een structureel sluitend meerjaren perspectief voor de jaren daarna aan de raad voor te leggen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat er de komende jaren nog veel zaken uit coalitieakkoord c.q. collegeprogramma vorm moeten krijgen en dat er op verschillende programma’s grote (financiële) onzekerheden zijn. In het sociale domein lijken de vraag naar en kosten voor zorg de komende jaren alleen maar toe te nemen. Ook de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving is en blijft een forse opgave en zal nog de nodige inspanning en middelen vragen. Hoewel iedereen er inmiddels wel van doordrongen lijkt te zijn dat er qua duurzaamheid stappen moeten worden gezet, lopen over de vraag wat er nu concreet moet gebeuren de meningen op z’n zachts gezegd nogal uiteen. En het is allemaal ook niet eenvoudig, zeker als blijkt dat dit ook van ons een stapje extra of een kilometertje minder vraagt.
In Genesis 2 krijgt de mens de opdracht om te bouwen en te bewaren. Inmiddels lijken we op een punt aangekomen waarin bouwen en bewaren niet of nauwelijks meer samen gaan. Misschien hebben we in achterliggende decennia in onze drang naar (economische) groei met elkaar het evenwicht tussen bouwen en bewaren wat uit het oog verloren. En is op dat punt een pas op de plaats dringend nodig, nu op sommige plaatsten in de wereld de gevolgen van klimaatverandering al tot grote problemen en maatschappelijke ontwrichting leidt. Hopelijk is het nog niet te laat zoals door sommigen ook wel wordt beweerd.
Naast de opdracht tot bouwen en bewaren is er nog een ander Bijbels perspectief. In de tweede Petrus brief geeft de schrijver van de brief aan: Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Niet een beetje verbeterd door onze inspanning maar helemaal nieuw. In het Bijbelboek Openbaring wordt een kleine doorkijk gegeven hoe dat zal zijn. Geen dood, geen rouw, geen moeite, alles nieuw. Dat is nog eens nieuw voor oud! Een machtig en tegelijkertijd niet te bevatten vergezicht. Een vergezicht dat ook een benauwende, beklemmende drang tot veranderen voorkomt. Wij gaan er hier geen paradijs meer van maken. Maar dat paradijs komt wel. Dat geeft een zekere rust ook als blijkt dat het hier allemaal niet zo maakbaar is als we graag zouden willen.
Dat alles ontslaat ons nadrukkelijk niet van onze verantwoordelijkheid hier en nu. Tot het zover is geldt onverminderd de opdracht te bouwen en te bewaren. Op een verantwoordelijke wijze om te gaan met schepping en schepsels. Onze verantwoordelijkheid te nemen hoe wij omgaan met dat wat feitelijk niet van ons is en wat wij ook weer achter laten voor generaties na ons. Dat geldt in het groot maar zeker ook in het klein. Voor overheden op alle niveaus maar ook voor inwoners en bedrijven.

De begroting heeft in ieder programma wel elementen van bouwen en bewaren.
Daarin de juiste balans vinden en de juiste keuzes maken ook met het oog op de
toekomst met ruimte voor verschillende politieke overtuigingen. Dat is niet altijd
eenvoudig en soms zelfs best lastig. Maar we mogen dit doen in afhankelijkheid van
de HEERE, met het gebed om wijsheid en met een ongekend toekomst perspectief
voor ogen.


Onderstaand puntsgewijs een aantal voor de SGP-fractie belangrijke
aandachtsgebieden.

 • Ridderkerk is en blijft een zelfstandige gemeente. Samenwerking met andere gemeenten is soms noodzakelijk, maar in alle gevallen in het belang van Ridderkerk. “Lokaal wat kan, regionaal wat moet” blijft het adagium.
 • Spelregels rond participatie (zowel burger- als overheidsparticipatie) zijn helder. Onjuiste verwachtingen moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen.
 • Veiligheid en vrijheid zijn essentieel voor burgers en bedrijven en een kerntaak van de overheid. Samen met partners zoals politie, brandweer, buurtpreventie, ondernemers en inwoners wordt continue gezocht naar mogelijkheden om de veiligheid / het veiligheidsgevoel te vergroten. Onze vrijheid is een groot goed en zeker niet vanzelfsprekend. ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Het is daarom belangrijk dat dodenherdenking en bevrijdingsviering in stand blijven ook – en misschien wel juist – 75 jaar na dato.
 • Overlast, vernieling en milieuvervuiling door vuurwerk wordt zoveel als mogelijk beperkt. Moedwillige overlast en misbruik worden stevig aangepakt. We zien vanuit het college graag de regionale aanpak tegemoet. 
 • Ridderkerk is en blijft goed bereikbaar zowel met het OV (bus), de fiets als ook met de auto. Gebruik van OV en fiets wordt gestimuleerd. Binnen de MRDH wordt actief geparticipeerd en gelobbyd voor de inzet van de gelimiteerde BDU gelden voor Ridderkerk. Niet in de laatste plaats ook voor de aangekondigde HOV-verbinding. Dan kan de ruimtelijke claim voor het tramtrace er eindelijk af. 
 • Ontwikkeling van foodcluster Nieuw Reijerwaard biedt kansen voor de locale economie waaronder de locale werkgelegenheid. Hetgeen zeer gewenst is met het oog op het nog steeds grote aantal inwoners dat gebruik maakt van de participatiewet. Ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt zo veel als mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • De gemeente heeft en houdt waar mogelijk extra aandacht voor Ridderkerkse ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen. 
 • Zondag als collectief rustmoment is een zegen en vanuit sociaal- en welzijnsoogpunt van groot belang.
 • De gemeente dient er te zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Zeker wanneer zelfredzaamheid beperkt is en men niet kan terugvallen op een eigen netwerk. Misbruik van voorzieningen gaat daarentegen - op termijn - ten koste van hen die het echt nodig hebben en wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar het zich toch voor doet stevig aangepakt. 
 • Het bewaren van de leefbaarheid in de Ridderkerkse wijken is een belangrijk aandachtspunt. De leefbaarheid in sommige wijken van Ridderkerk staat onderdruk. Samen met partners als Woonvisie en het wijkoverleg wordt gezocht naar mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden of verder te verbeteren. 
 • We zijn blij met het dit jaar genomen besluit om de kwaliteit van de buitenruimte te verhogen. Maar behalve dat er extra geld geïnvesteerd wordt om het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, verkeersmeubilair etc. te verhogen is het groenonderhoud nog altijd een punt van zorg en soms zelfs ergernis bij onze inwoners. En het heeft ook onze aandacht. Duidelijk is dat het schort aan de uitvoering en onze vraag aan het college is dan ook hoe dit zichtbaar te verbeteren?
 • De energietransitie – 100% duurzame energie in 2050 – brengt ook voor Ridderkerk de nodige uitdagingen met zich mee. Hiervoor zullen ook in deze raadsperiode de eerste concrete plannen gemaakt moeten worden. Daarbij dringen we aan op betaalbaarheid en realisme. 
 • Het blijft van belang dat er binnen de regio voldoende aanbod van sociale – huur -woningen blijft. Lange tijd was er sprake van voldoende aanbod, nu spreekt de regio over een tekort. Ridderkerk levert al een meer dan evenwichtige bijdrage. We vragen het college de monitoring van het regioakkoord nadrukkelijk te volgen op naleving van de gemaakte afspraken. 
 • Ridderkerk is en blijft een financieel gezien stabiele en gezonde gemeente. Dat betekent:
  • een structureel en reëel sluitende begroting,
  • lokale lasten kennen - indien ook maar enigszins mogelijk - een niet meer dan trendmatige verhoging,
  • kosten voor nieuw beleid worden gedekt binnen de lopende begroting,
  • reserves worden alleen incidenteel aangesproken.

Slot
De SGP zegt het college van B&W en de ambtelijke organisatie heel hartelijk dank
voor de beantwoording van de vele vragen. Graag wensen wij het college van B&W,
de (burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op welke wijze dan
ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen toe,
ambtelijk én persoonlijk.